2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki SpołecznejRefundacja

date_desc
2014-03-07
0

Informujemy, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2013 roku przedłuża się okres obowiązywania refundacji na dotychczasowych zasadach do dnia 30 czerwca 2014 roku.

 

Pracodawca, który złoży wniosek o zawarcie umowy o refundację po 1 stycznia 2014 roku z zamiarem zatrudnienia młodocianych pracowników w celu nauki zawodu od 1 września 2014 r., zgodnie z zapisem zawartym w §11 przywołanego rozporządzenia, nie może otrzymać odpowiedzi o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Wynika to z faktu, że zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem, OHP może zawierać umowy o refundację do dnia 30.06.2014 r.

 

 

Jednostki realizujące refundację na terenie województwa łódzkiego:

 

CEiPM w Łodzi

ul. Pomorska 40

w podwórku na I piętrze

tel. (042) 639-50-91

 

CEiPM w Piotrkowie Trybunalskim

ul. Przemysłowa 25

tel. (044) 647-45-39

 

CEiPM w Sieradzu

ul. Lokajskiego 1

tel. (043) 822-59-36

 

CEiPM w Skierniewicach

ul. Mszczonowska 63

tel. (046) 832-30-57 i (046) 833-63-32 (wew. 103)

 

 

 I. OGÓLNE ZASADY REFUNDACJI

1. Refundacja może obejmować wynagrodzenia i składki od tych wynagrodzeń za pracowników zatrudnionych na podstawie zawartej na czas nieokreślony umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie : nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

2. Refundowane pracodawcy wydatki poniesione na wynagrodzenie młodocianych pracowników nie mogą być wyższe od kwoty odliczonej jako procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez GUS w Dzienniku Urzędowym określony w pkt.3.

3. Procent refundowanego pracodawcy wynagrodzenia w którym mowa w pkt. 2 wynosi w formie:

a)  nauki zawodu

  • w pierwszym roku nauki – 4 %
  • w drugim roku nauki – 5 %
  • w trzecim roku nauki – 6 %

b) przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 4 %.

4. Refundacja wypłaconych wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń za okres przygotowania zawodowego w przypadku powtarzania przez młodocianego roku nauki nie przysługuje.

 

II. WNIOSEK ZAWARCIA UMOWY O REFUNDACJĘ

1. We wniosku należy podać m.in.:
- nazwę pracodawcy;
- adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności;
- numer identyfikacji podatkowej – NIP;
- oznaczenie prowadzonej działalności według PKD;
- formę prawną prowadzonej działalności;
- nazwę dokumentów poświadczających uprawnienia do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych;
- deklarację zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez okres co najmniej 6 miesięcy po zakończeniu przygotowania zawodowego każdego młodocianego, którego dotyczy wniosek o zawarcie umowy;
- informację o otrzymanej pomocy publicznej, zawierającą w szczególności dane o dacie jej udzielenia, podstawie prawnej, formie i przeznaczeniu zgodnie z przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

2. Dodatkowo do wniosku pracodawca powinien dołączyć oświadczenia o:
- liczbie pracowników zatrudnionych w dniu składania wniosku o zawarcie umowy, z uwzględnieniem młodocianych i roku ich nauki;
- liczbie młodocianych, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia wniosku o zawarcie umowy ukończyli przygotowanie zawodowe u tego pracodawcy;
- liczbie młodocianych, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia wniosku o zawarcie umowy i kontynuowali zatrudnienie u tego pracodawcy przez okres co najmniej 12 miesięcy lub nadal są u niego zatrudnieni;
- niekorzystaniu z refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń młodocianych.

3.  Wniosek o zawarcie umowy o refundację może dotyczyć:

  a) nie więcej niż trzech młodocianych, jeżeli pracodawca zatrudnia wyłącznie  młodocianych;

  b) młodocianych w liczbie nie przekraczającej trzykrotnej liczby zatrudnionych u tego pracodawcy pracowników nie będących młodocianymi. 

4. Wniosek o zawarcie umowy o refundację dotyczącej młodocianych którzy nie dokształcają się w formach szkolnych, pracodawca może składać w siedzibie CEiPM w terminie do  dn. 20 dnia każdego miesiąca.

2014-03-04
0

 

Podstawa prawna:

• art. 190, art. 191 Kodeksu pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141);

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. 2010 nr 244 poz. 1632);

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1601);

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. 2008 nr 112 poz. 716);

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. 2007 nr 77 poz. 518);

• Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. Nr 60, poz. 278 ze zm.);

• Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2008 r., Nr 69, poz. 415, ze zm.);

• Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str.3).

 

 

Pliki do pobrania:
Wzór formularza informacji o pomocy publicznej

Wzór wniosku o zawarcie umowy

Wzór umowy o refundację

Wzór wniosku o wypłatę refundacji


priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400