2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Pracy i Polityki SpołecznejRefundacja

date_desc
2014-03-07
0

 

Od 1 lipca 2014 roku obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z 2014, poz. 865), które ustala nowe zasady i jest dostosowane do delegacji ustawowej - Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zmienia się kwalifikacja pomocy w przypadku refundacji na pomoc de minimis, co jest związane z koniecznością wydawania zaświadczeń pracodawcom o wysokości uzyskanej przez nich pomocy i jej monitorowaniem. Limit pomocy de minimis przysługujący na 3 lata (bierze się pod uwagę rok bieżący i dwa lata poprzedzające) wynosi 200 tys. euro. Suma pomocy de minimis, którą pracodawca może uzyskać z różnych źródeł (np. z gminy po wyszkoleniu i zdaniu egzaminu przez młodocianego) nie może przekroczyć powyższej kwoty.

 

Uwaga.

Pracodawcy, których wnioski o zawarcie umowy o refundację i wnioski o przyznanie refundacji zostały złożone i nierozpatrzone przed dniem przed 1 lipca 2014 roku będą rozpatrywane na podstawie powołanego powyżej rozporządzenia.

 

W związku z powyższym pracodawcy są zobowiązani do uzupełnienia złożonej dokumentacji o :

         - zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis jaką pracodawca otrzymał w roku, w który ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie - art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2004 nr 123 poz. 1291 z późn. zmianami);

         - ponowne wypełnienie wniosku o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń (Zał. nr 1) zamieszczony poniżej.

 

 

 

Jednostki realizujące refundację na terenie województwa łódzkiego:

 

CEiPM w Łodzi

ul. Pomorska 40

w podwórku na I piętrze

tel. (042) 639-50-91

 

CEiPM w Piotrkowie Trybunalskim

ul. Przemysłowa 25

tel. (044) 647-45-39

 

CEiPM w Sieradzu

ul. Lokajskiego 1

tel. (043) 822-59-36

 

CEiPM w Skierniewicach

ul. Mszczonowska 63

tel. (046) 832-30-57 i (046) 833-63-32 (wew. 103)

 

 

 I. OGÓLNE ZASADY REFUNDACJI

1. Refundacja może obejmować wynagrodzenia i składki od tych wynagrodzeń za pracowników zatrudnionych na podstawie zawartej na czas nieokreślony umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie : nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

2. Refundowane pracodawcy wydatki poniesione na wynagrodzenie młodocianych pracowników nie mogą być wyższe od kwoty odliczonej jako procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez GUS w Dzienniku Urzędowym określony w pkt.3.

3. Procent refundowanego pracodawcy wynagrodzenia w którym mowa w pkt. 2 wynosi w formie:

a)  nauki zawodu

  • w pierwszym roku nauki – 4 %
  • w drugim roku nauki – 5 %
  • w trzecim roku nauki – 6 %

b) przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 4 %.

4. Refundacja wypłaconych wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń za okres przygotowania zawodowego w przypadku powtarzania przez młodocianego roku nauki nie przysługuje.

 

II. WNIOSEK ZAWARCIA UMOWY O REFUNDACJĘ

1. We wniosku należy podać m.in.:
- nazwę pracodawcy;
- adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności;
- numer identyfikacji podatkowej – NIP;
- oznaczenie prowadzonej działalności według PKD;
- formę prawną prowadzonej działalności;
- nazwę dokumentów poświadczających uprawnienia do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych;
- deklarację zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez okres co najmniej 6 miesięcy po zakończeniu przygotowania zawodowego każdego młodocianego, którego dotyczy wniosek o zawarcie umowy;
- informację o otrzymanej pomocy publicznej, zawierającą w szczególności dane o dacie jej udzielenia, podstawie prawnej, formie i przeznaczeniu zgodnie z przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

2. Dodatkowo do wniosku pracodawca powinien dołączyć oświadczenia o:
- liczbie pracowników zatrudnionych w dniu składania wniosku o zawarcie umowy, z uwzględnieniem młodocianych i roku ich nauki;
- liczbie młodocianych, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia wniosku o zawarcie umowy ukończyli przygotowanie zawodowe u tego pracodawcy;
- liczbie młodocianych, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia wniosku o zawarcie umowy i kontynuowali zatrudnienie u tego pracodawcy przez okres co najmniej 12 miesięcy lub nadal są u niego zatrudnieni;
- niekorzystaniu z refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń młodocianych.

3.  Wniosek o zawarcie umowy o refundację może dotyczyć:

  a) nie więcej niż trzech młodocianych, jeżeli pracodawca zatrudnia wyłącznie  młodocianych;

  b) młodocianych w liczbie nie przekraczającej trzykrotnej liczby zatrudnionych u tego pracodawcy pracowników nie będących młodocianymi. 

4. Wniosek o zawarcie umowy o refundację dotyczącej młodocianych którzy nie dokształcają się w formach szkolnych, pracodawca może składać w siedzibie CEiPM w terminie do  dn. 20 dnia każdego miesiąca.

 

W celu zawarcia umowy o refundację wynagrodzeń młodocianych pracowników należy dostarczyć:

·                     wypełniony wniosek o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym pracownikom (Załącznik nr 1),

·                     kopie umów o pracę zawartych z młodocianymi pracownikami,

·                     zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis jaką pracodawca otrzymał w roku, w który ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

·                     kopie dokumentów poświadczających uprawnienia do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,

·                     zgodę na przetwarzanie danych osobowych osoby niepełnoletniej (pracownika młodocianego).

                   

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z najbliższym CEiPM.


priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400