2004-04-22
0
Komenda Główna, ul. Kolejowa 19/21, 01-217 Warszawa, tel. (22) 862-64-36, 862-80-01, fax 862-80-21


Mobilne Centra Informacji Zawodowej

2007-07-23
0

Mobilne Centra Informacji Zawodowej (MCIZ) są jednostkami OHP, których działalność ukierunkowana jest na: umożliwienie młodzieży nabycia umiejętności aktywnego planowania rozwoju zawodowego, zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających podniesienie własnej wartości na rynku pracy, podjęcie zatrudnienia, bądź uruchomienie własnej działalności gospodarczej. Sieć 49-ciu MCIZ obejmuje swoim zasięgiem teren całego kraju, by zgodnie ze swoją misją docierać w pierwszej kolejności do osób zamieszkałych w małych miastach i na terenach wiejskich. Forma ich działalności pozwala na przełamanie bariery dostępu do informacji zawodowej, a co za tym idzie, wspiera zapobieganie wykluczeniu społecznemu młodzieży wchodzącej na rynek pracy.

Mobilne Centra Informacji Zawodowej OHP swoją działalność kierują do młodzieży w wieku 15-25 lat, w szczególności do:

  • młodzieży zaniedbanej, o zmniejszonych szansach życiowych;
  • absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (bądź uczniów ostatnich klas tych szkół), absolwentów wyższych uczelni – młodzieży wykształconej i z pewnymi już kwalifikacjami zawodowymi zagrożonej bezrobociem bądź bezrobotnej;
  • uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów, którzy w czasie wolnym od nauki chcą pracować za pośrednictwem OHP i tym samym poprawić własną sytuację materialną.

 

Swoje zadania Mobilne Centra Informacji Zawodowej OHP realizować będą poprzez prowadzenie zajęć grupowych i porad indywidualnych oraz udzielanie informacji zawodowej. MCIZ oferują nowoczesną, multimedialną informację o zawodach, szkołach zawodowych, jednostkach szkolących, kursach. Świadczą usługi dla młodzieży uczącej się oraz absolwentów w zależności od różnego rodzaju sytuacji i trudności, w jakich się znajdują. Udzielają porad w formie stacjonarnej i mobilnej z dojazdem do wszystkich zainteresowanych placówek. Współpracują z powiatowymi urzędami pracy, placówkami oświatowymi, jednostkami administracji samorządowej, instytucjami pozarządowymi funkcjonującymi na lokalnym rynku pracy. Upowszechniają i udostępniają nowe narzędzia i metody informacji z zakresu poradnictwa zawodowego.

Mobilne Centra Informacji Zawodowej OHP oferują młodzieży dostęp do:

  • informacji edukacyjno-zawodowej
  • multimedialnego programu komputerowego
  • informacji o rynku pracy
  • treningów, szkoleń, kursów umiejętności
  • narzędzi i metod do planowania kariery
  • informacji o możliwych ścieżkach kształcenia.

 

Harmonogram sesji MCiZ

2008-01-19
0

Zbiorcze harmonogramy sesji stacjonarnych i wyjazdowych są dostępne do pobrania (format MS Word).

 

Pobierz pliki:


priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400