2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWojewódzka Komenda

Zaproszenie na spotkanie regionalne "Bliżej Funduszy Europejskich" - Łódź, 20.02.2018 r.

20 lutego 2018 r. w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łodzi odbędzie się piąte spotkanie regionalne z cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich” poświęcone projektom nadzorowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Informacje ogólne

W konferencji wezmą udział przedstawiciele podmiotów realizujących projekty, potencjalni beneficjenci, jak również przedstawiciele instytucji zaangażowanych we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego, m.in. Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi, Łódzkiej Wojewódzkiej Komendy OHP, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych.

Spotkanie zostało podzielone na trzy główne bloki tematyczne odpowiadające wybranym obszarom, za które odpowiada MRPiPS w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój:

  • - wsparcie na rzecz włączenia społecznego i „Gwarancji dla młodzieży”,
  • - wsparcie osób niepełnosprawnych,
  • - wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

Przedstawiciele Departamentu Wdrażania EFS przedstawią informację o planowanych do ogłoszenia konkursach, w których możliwe będzie aplikowanie o środki Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do kogo skierowane jest spotkanie?

Na spotkanie zapraszamy wszystkich przedstawicieli podmiotów realizujących lub zainteresowanych realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działań nadzorowanych przez MRPiPS (m. in. przedstawiciele: jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorców).

Termin i miejsce spotkania

  • - 20 lutego 2018 roku
  • - Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna - Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G

Agenda spotkania

10.30 - 11.00 Rejestracja uczestników
11.00 - 12.30 Sesja powitalna / projekty realizowane przez OHP oraz CZSW w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój
12.30 - 13.30 Sesja poświęcona ekonomii społecznej w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój
13.30 - 13.50 Przerwa kawowa / konsultacje w zakresie naborów wniosków
13.50 - 14.50 Sesja poświęcona projektom konkursowym w ramach „Gwarancji dla Młodzieży” i włączenia społecznego
14.50 - 15.20 Sesja poświęcona wsparciu osób niepełnosprawnych w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój
15.20 - 16.00 Obiad / konsultacje w zakresie naborów wniosków

Rejestracja

Zarejestruj się na spotkanie regionalne „Bliżej Funduszy Europejskich" w dniu 20.02.2018 r.

Informacje dodatkowe

e-mail: promocja@efs.mrpips.gov.pl

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400