2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Wojewódzka Rada Programowa Łódzkiej WK OHP

ŁWK OHP

Otwarcie posiedzenia przez Barbarę Stanisławę Günther – Wojewódzkiego Komendanta OHP

 

18 grudnia 2018 roku w Centrum Kształcenia i Wychowania w Dobieszkowie odbyło się posiedzenie Rady Programowej Łódzkiej WK OHP. Tematem posiedzenia było „Podsumowanie działalności Łódzkiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Łodzi i Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie w roku 2018”.

 

W naradzie uczestniczyli Zdzisław Owczarek – Pełnomocnik Komendanta Głównego OHP, Barbara Stanisława Günther - Wojewódzki Komendant OHP w Łodzi, Grażyna Tadeusiewicz – Prezes Łódzkiego Forum Doradztwa Kariery, Mirosława Gumowska – Bubas - Kurator Sądu Okręgowego, Dorota Urbańska - Dyrektor Cechu Rzemiosł Różnych, Dariusz Walichnowski – Inspektor Komendy Policji w Łodzi, Zuzanna Jeziorska – Dyrektor Niepublicznego Gimnazjum Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszkowie, Witold Kurczewski – Prezes Zarządu ZDZ w Łodzi, Marta Boguszewska – w zastępstwie Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi, Paweł Saar – Honorowy Prezes Izby Rzemieślniczej w Łodzi, Tamara Barańska – Kiemczyńska w zastępstwie Burmistrza Strykowa, Magdalena Legun-Wołosz – Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP w Łodzi, Ks. Mirosław Marczak– Duszpasterz ŁWK OHP, Anna Laskowska – Dyrektor Biura ŁWK OHP, Leona Winczewska – Wróbel – Dyrektor CKiW OHP w Dobieszkowie, Elżbieta Sobczyk – Zastępca Dyrektora CKiW OHP w Dobieszkowie.

 

Uczestnicy obrad

 

Barbara Stanisława Günther – Wojewódzki Komendant OHP otworzyła posiedzenie i powitała przybyłych członków Rady Programowej. Następnie przedstawiła porządek obrad, który został jednogłośnie zatwierdzony przez członków rady.

 

W pierwszym wystąpieniu Pani Anna Laskowska – Dyrektor Biura ŁWK OHP dokonała podsumowania działalności ŁWK OHP w roku 2018 w nawiązaniu do 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Zwróciła uwagę na sukcesy uczestników OHP w ogólnopolskich konkursach, działania podjęte w celu upamiętnienia 100-lecia Odzyskania Niepodległości, zrealizowane kursy zawodowe oraz projekty europejskie. Omówiła również aktualny stan realizacji refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych.

 

Następnie Pani Elżbieta Sobczyk – Zastępca Dyrektora CKiW OHP w Dobieszkowie dokonała podsumowania działalności Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie w roku 2018 w kontekście 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

 

Trzecim wystąpieniem było omówienie innowacyjnych form pracy z młodzieżą i alternatywnych form pracy kuratora z nieletnimi. Zagadnienie to zostało omówione przez Panią Mirosławę Gumowską – Bubas - Kuratora Sądu Okręgowego.

 

Wystąpienie Pani Grażyny Tadeusiewicz – Prezesa Łódzkiego Forum Doradztwa Kariery

 

Ostatnia prelekcja dotyczyła działalności na rynku pracy Narodowego Forum Doradztwa Kariery. Prelegentem była Pani Grażyna Tadeusiewicz – Prezes Łódzkiego Forum Doradztwa Kariery, która w swoim wystąpieniu podkreśliła wieloletnią i owocną współpracę pomiędzy Łódzkim Forum Doradztwa Kariery i Łódzką WK OHP.

 

Członkowie Rady Programowej jednogłośnie podjęli uchwałę nr 2/2018 dotyczącą promocji refundacji, zatrudniania młodzieży i absolwentów OHP oraz beneficjentów projektów europejskich. W jej wyniku członkowie Rady zadeklarowali wsparcie dla Łódzkiej W OHP oraz CKiW w Dobieszkowie w w/w działaniach.

 

Następnie Pani Wojewódzki Komendant - Barbara Stanisława Günther podziękowała Panu Witoldowi Kurczewskiemu za wieloletnią pracę w Radzie Programowej.

 

Wręczenie podziękowań za wieloletnią współpracę dla Pana Witolda Kurczewskiego – Prezesa Zarządu ZDZ w Łodzi

 

W sprawach różnych Pan Dariusz Walichnowski – Inspektor Komendy Policji w Łodzi zadeklarował chęć zaprezentowania na posiedzeniu Rady Programowej problematyki związanej z handlem ludźmi oraz przeprowadzenie dla młodzieży OHP cyklu spotkań z zakresu cyberprzestępczości i cyberprzemocy. Natomiast Pani Zuzanna Jeziorska zaprezentuje działalność Stowarzyszenia Rehabilitacji i Readaptacji Społecznej „Wyspa” w Dobieszkowie. Oba wystąpienia znajdą się w programie najbliższego posiedzenia Rady Programowej.

 

Ostatnim punktem programu była uroczysta Wigilia członków Rady Programowej.

 

Tekst i zdjęcia: Tomasz Pawlak

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400