2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

MCK Pabianice

W dniach 04.03.2019 r. i 07.03.2019 r. w siedzibie Młodzieżowego Centrum Kariery w Pabianicach odbyły się zajęcia grupowe dotyczące rozwijania kariery zawodowo – edukacyjnej.

 

Podczas zajęć doradca zawodowy mówił o tym, jakie istnieją możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez osoby dorosłe. Pośrednik pracy MCK natomiast, podkreślał rolę zdobywania wszelkich doświadczeń zawodowych, dzięki którym zdobywamy wiedzę i umiejętności także uniwersalne, do wykorzystania w wielu zawodach i środowiskach pracy. W zajęciach wzięła udział gościnnie, także Pani Jolanta Brasiak ze stowarzyszenia PROREW, która szerzej opowiedziała uczestnikom o możliwościach podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez udział w projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach m. in. Poddziałania 02 – IX.1.2 Aktywizacja społeczno zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

 

W zajęciach brały udział osoby poszukujące pracy i bezrobotne oraz pełnoletnie osoby uczące się, które za kilkanaście tygodni staną się absolwentami i będą stawiać pierwsze kroki na rynku pracy. Uczestnicy uzyskali szereg informacji o tym, jakie wsparcie można uzyskać poprzez udział w projektach dotyczących aktywizacji społeczno – zawodowej. Najczęściej są to: szkolenia zawodowe, grupowe treningi kompetencji społecznych, poradnictwo prawne oraz psychologiczne a także kilkumiesięczne staże zawodowe. Dużym atutem dla beneficjentów tej formy wsparcia są stypendia szkoleniowe i stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia.

 

 

Na koniec zajęć uczestnicy podkreślali, iż nie sądzili, że osoby dorosłe mają tak zróżnicowaną i bogatą ofertę kształcenia zarówno instytucjonalnego jak i  pozainstytucjonalnego, a wiele z tych możliwości jest bezpłatna.

 

Tekst i zdjęcia: Iwona Brożyna – doradca zawodowy

Katarzyna Turek – Surowiecka – Pośrednik pracy

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400