2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Seminarium INFOdoradca+ w Łodzi

CEiPM OHP w Skierniewicach

Kadra CEiPM w Skierniewicach podczas seminarium

Dnia 8 marca 2019 roku w Bionanoparku w Łodzi odbyło się seminarium regionalne INFOdoradca+ w którym uczestniczyła kadra Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Skierniewicach.

 

Organizatorami seminarium było Partnerstwo projektu: Doradca Consultants Ltd. Sp. Z o.o. z Gdyni, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy z Radomia, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych z Warszawy, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy z Warszawy oraz PBS – Partner in Business Strategies. Przedsięwzięcie skierowano do przedstawicieli Wojewódzkich i Powiatowych Urzędów Pracy, Ochotniczych Hufców Pracy, Agencji Zatrudnienia i Instytucji Szkoleniowych, Instytucji Dialogu Społecznego, organizacji pracodawców i organizacji związkowych oraz Instytucji Partnerstwa Lokalnego.

 

 

Pan Maciej Gruza z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych podczas omówienia projektu INFOdoradca+

 

Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowych narzędzi komunikacji – INFOdoradca+ to projekt odpowiadający na potrzeby rynku pracy i możliwości systemu edukacji jako odpowiedź na znaczenie aktywnego udziału instytucji rynku pracy i pracodawców w procesie doskonalenia relacji między tymi sferami.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym jego celem jest rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach dla minimum 1000 zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz ich upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji w Instytucjach Rynku Pracy.

 

Pani Klaudia Gumieniak z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych przedstawia koncepcje badań monitorujących wykorzystanie opisów informacji o zawodach w Instytucjach Rynku pracy

 

Projekt ma za zadanie opracowanie poszerzonego modelu informacji o zawodach, opracowanie podręcznika tworzenia informacji o zawodach, dostosowanie metodologii opracowania informacji o zawodach w stosunku do metodologii tworzenia standardów kompetencji zawodowych, przygotowanie opisów informacji o zawodach oraz dostosowanie systemu bazodanowego MRPiPS na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia do włączenia informacji o zawodach dla minimum 1000 zawodów.

 

Informacje o zawodach przeznaczone będą do wykorzystania przez Publiczne Służby Zatrudnienia w zakresie pośrednictwa pracy oraz dopasowania szkoleń zawodowych do potrzeb klientów i rynku pracy, przez pracodawców w zakresie tworzenia polityki kadrowej, opisów stanowisk pracy, profili kompetencyjnych, ścieżek rozwoju zawodowego i ocen pracowniczych oraz przez system oświaty w zakresie aktualizacji podstawy programowej kształcenia w zawodach a także dostosowania oferty kształcenia do potrzeb pracodawców.

 

Panel dyskusyjny z przedstawicielami Partnerstwa projektu i uczestnikami seminarium

 

Podczas seminarium uczestnicy zapoznali się z celami, zadaniami i produktami projektu INFOdoradca+, metodologią tworzenia opisu informacji o zawodzie, bazą danych informacji o zawodach na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia. Następnie, biorąc udział w panelu dyskusyjnym, mogliśmy poznać zagadnienia dotyczące potrzeb i możliwości wykorzystania informacji o zawodach w Instytucjach Rynku Pracy. Ponadto pozyskaliśmy wiedzę o koncepcji badań monitorujących wykorzystanie opisów informacji o zawodach w Instytucjach Rynku Pracy.

 

Podsumowaniem seminarium były indywidualne konsultacje dla uczestników z przedstawicielami Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.

 

Tekst: Paulina Grzejszczak – pośrednik pracy/asystent EURES CEiPM w Skierniewicach

Autor zdjęć: Krzysztof Baranowski – doradca zawodowy MCIZ w Skierniewicach

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400