2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Wojewódzka Rada Programowa Łódzkiej WK OHP

ŁWK OHP

Powitanie członków Rady Programowej przez Wojewódzkiego Komendanta Barbarę Stanisławę Günther

11 kwietnia 2019 roku w Centrum Kształcenia i Wychowania w Dobieszkowie odbyło się posiedzenie Rady Programowej Łódzkiej WK OHP. Tematem posiedzenia było „Realizacja działań w 2019 roku. Współpraca z instytucjami reprezentowanymi w Radzie Programowej w zakresie pomocy w rekrutacji uczestników od OHP na rok szkolny 2019/2020”.

 

W naradzie uczestniczyli m. in. Karol Młynarczyk - Wicewojewoda Łódzki, Zdzisław Owczarek – Dyrektor Wykonawczy ds. kontroli zarządczej KG OHP, Barbara Stanisława Günther - Wojewódzki Komendant OHP w Łodzi, Mirosława Gumowska – Bubas - Kurator Sądu Okręgowego, Dorota Urbańska - Dyrektor Cechu Rzemiosł Różnych, Dariusz Walichnowski – Inspektor Komendy Policji w Łodzi, Aleksandra Kępniak – Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi, Agnieszka Duszkiewicz-Nowacka – Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi, Katarzyna Grabowiecka – Prezes Zarządu ZDZ w Łodzi, Aneta Jędrzejczak w zastępstwie Burmistrza Strykowa, Iwona Czaszka- Dyrektor Pogotowia Opiekuńczego nr 2 w Łodzi, Magdalena Legun-Wołosz – Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP w Łodzi, Ks. Mirosław Marczak– Duszpasterz ŁWK OHP, Anna Laskowska – Dyrektor Biura ŁWK OHP, Leona Winczewska – Wróbel – Dyrektor CKiW OHP w Dobieszkowie, Elżbieta Sobczyk – Zastępca Dyrektora CKiW OHP w Dobieszkowie.

 

Uczestnicy obrad Rady Programowej

 

Po powitaniu uczestników spotkania Wojewódzki Komendant OHP Barbara Stanisława Günther otworzyła posiedzenie oraz przedstawiła porządek obrad, który został jednogłośnie przyjęty przez uczestników spotkania.

 

Dariusz Walichnowski – Inspektor Komendy Policji w Łodzi omówił zjawisko handlu ludźmi oraz współczesnego niewolnictwa

 

Pierwszym prelegentem był Pan Dariusz Walichnowski – Inspektor Komendy Policji w Łodzi. W swoim wystąpieniu omówił on problematykę handlu ludźmi oraz zjawisko współczesnego niewolnictwa. Inspektor omówił formy współczesnego niewolnictwa oraz scharakteryzował grupy które najczęściej padają ofiarą handlu ludźmi pod kątem narodowości, wieku a także przyczyn które spowodowały że stały się ofiarami handlarzy ludźmi. Na koniec przedstawił wyniki sondażowych badań opinii publicznej obrazujących, że zjawisko współczesnego handlu ludźmi jest zjawiskiem obcym znacznej części społeczeństwa.

 

Mirosław Wojciechowski przedstawił w swoim wystąpieniu współpracę Łódzkiej WK OHP z Policją

 

Następnie głos zabrał Pan Mirosław Wojciechowski - główny specjalista ds. kształcenia i wychowania w Łódzkiej WK OHP który omówił w swoim wystąpieniu współpracę Łódzkiej WK OHP z Policją. Przedstawił szereg wspólnych przedsięwzięć skierowanych do młodzieży jakie instytucje te zorganizowały. Mirosław Wojciechowski podkreślił, że w ostatnich latach m. in. dzięki współpracy z Policją nie zaistniała sytuacja konfliktu z prawem uczestników OHP z województwa łódzkiego.

 

Kolejnym prelegentem była Pani Milena Bartosik – Pedagog CKiW w Dobieszkowie. W swoim wystąpieniu scharakteryzowała współpracę Centrum Kształcenia i Wychowania w Dobieszkowie z Policją.

 

Od lewej: Magdalena Legun-Wołosz – Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP w Łodzi, Barbara Stanisława Günther - Wojewódzki Komendant OHP w Łodzi, Karol Młynarczyk - Wicewojewoda Łódzki, Zdzisław Owczarek – Dyrektor Wykonawczy ds. kontroli zarządczej KG OHP, Leona Winczewska – Wróbel – Dyrektor CKiW OHP w Dobieszkowie.

 

Podczas obrad jednomyślnie podjęto uchwałę dotyczącą wsparcia przez członków Rady Programowej akcji rekrutacyjnej do jednostek OHP na rok szkolny 2019/2020 w celu skutecznego dotarcia do młodzieży, która potrzebuje pomocy.

 

Podczas dyskusji Barbara Stanisława Günther - Wojewódzki Komendant OHP w Łodzi oraz Leona Winczewska – Wróbel – Dyrektor CKiW OHP w Dobieszkowie złożyły podziękowania dla Pana Dariusza Walichnowskiego oraz Policji za owocną współpracę w ostatnich latach która będzie z pewnością kontynuowana z pożytkiem dla młodzieży.

 

Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Rady Programowej Karol Młynarczyk dokonał zakończenia posiedzenia Rady Programowej.

 

Tekst i zdjęcia: Tomasz Pawlak

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400