2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Spotkanie z Przedstawicielem Państwowej Inspekcji Pracy w Bełchatowie

HP 5-11 Bełchatów

Uczestnicy hufca w Bełchatowie z Przedstawicielem Państwowej Inspekcji Pracy

W dniu 29 października 2019 r. uczestnicy Hufca Pracy 5-11 w Bełchatowie, kształcący się  w pierwszych klasach Szkoły Branżowej I Stopnia nr 2 w Bełchatowie w zawodach kucharz  i fryzjer, spotkali się z przedstawicielem PIP Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi Oddział w Piotrkowie Trybunalskim, panem Januszem Krupą.

 

Głównym tematem spotkania było przybliżenie uczestnikom HP 5-11 praw i obowiązków młodocianego pracownika i pracodawcy w oparciu o Kodeks Pracy.

 

Przedstawiciel PIP tłumaczył młodzieży, czym zajmuje się Państwowa Inspekcja Pracy oraz z jakimi problemami może zwrócić się do Inspekcji pracownik. Wyjaśnił kim, w rozumieniu prawa, jest młodociany pracownik., Omówił podstawowe prawa i obowiązki uczniów odbywających kształcenie praktyczne na tzw. nauce zawodu.

 

Szczególną uwagę młodzieży zwrócił na dobowy i tygodniowy czas pracy młodocianych pracowników, wymiar urlopu wypoczynkowego, przerwę w pracy, wysokość wynagrodzeń oraz pracę zabronione. Prowadzący zaznaczył, że oprócz omawianych praw uczeń ma również obowiązki, które powinien rzetelnie wypełniać m.in. odnosić się z szacunkiem do pracodawcy, wykonywać zlecane prace, systematyczne uczęszczać na zajęcia szkolne i praktyczne itp. Niewypełnienie przez młodocianego obowiązków wynikających z umowy o pracę lub obowiązku dokształcania się może skutkować rozwiązaniem umowy o pracę.

 

Autor artykułu: Ewa Szperna

Autor zdjęć: Tomasz Rusek

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400