2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejWydarzenia

Rada Programowa

Dnia 12 grudnia 2019 roku w Centrum Kształcenia i Wychowania w Dobieszkowie odbyło się posiedzenie Rady Programowej Łódzkiej WK, którego głównym tematem było omówienie realizacji zadań Łódzkiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Łodzi i Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie w 2019 roku.

Obrady Rady Programowej Łódzkiej WK. Na zdjęciu od lewej: Prezes Zarządu ZDZ w Łodzi Katarzyna Grabowiecka, Wiceburmistrz Strykowa Tamara Barańska-Kiemaczyńska, Duszpasterz ŁWK OHP ks. Mirosław Marczak, Zastępca Wojewódzkiego Komendanta ŁWK OHP Anna Laskowska, Wojewódzki Komendant ŁWK OHP Barbara Stanisława Günther, Dyrektor CKiW w Dobieszkowie Leona Winczewska-Wróbel.

Naradę otworzyła Wojewódzki Komendant OHP Barbara Stanisława Günther, witając zebranych i przedstawiając zaplanowane tematy oraz porządek obrad. Następnie p.o. Kierownik Zespołu Kształcenia i Wychowania, Rozwoju Zawodowego i Programów Międzynarodowych Katarzyna Leśnik omówiła zrealizowane zadania przez ŁWK OHP w 2019 roku. Zaprezentowała szczególne osiągnięcia edukacyjno – wychowawcze młodzieży, poinformowała o udziale w projektach europejskich, o zrealizowanych planach finansowych, dotyczących refundacji. Jednocześnie obecni goście poznali wyniki działalności na rzecz rynku pracy.

 Prezentacja Z-ca Dyrektora CKiW OHP w Dobieszkowie Pani Elżbiety Sobczyk

Następnie wykonane zadania przez Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie scharakteryzowała Z-ca Dyrektora CKiW w Dobieszkowie Elżbieta Sobczyk. Poinformowała zebranych, że od września 2019 r. realizowane są zadania, dotyczące nowego procesu włączenia doradcy zawodowego i pośrednika pracy w wychowanie młodzieży OHP. Na temat współpracy z ŁWK, a tym samym o ofercie i atutach ZDZ opowiadała Prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łodzi Katarzyna Grabowiecka.

Podczas obrad jednogłośnie podjęto uchwałę dotyczącą wspierania działań na rzecz młodzieży OHP przez członków Rady Programowej.

 

Prezentacja Prezesa Zarządu ZDZ w Łodzi Pani Katarzyny Grabowieckiej

Po zakończonej Radzie Programowej uczestnicy udali się na uroczyste spotkanie wigilijne.

Tekst: Joanna Konsiel-Kaczmarek

Zdjęcia: Paweł Knop

 

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400