2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rozwoju, Pracy
i TechnologiiWydarzenia

Zakończenie kursu zawodowego

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Łodzi

W miesiącu wrześniu 2020 zakończyło się szkolenie Magazynier z obsługą wózków widłowych którego wykonawcą był  Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi. Na dzisiejszym dynamicznym rynku pracy potrzebna jest elastyczność i gotowość do przekwalifikowania się oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych, brak motywacji do działań w tym kierunku jest istotną barierą która skutkuje  negatywnymi wskaźnikami w kontekście rynku pracy min. wysokim bezrobociem oraz niską satysfakcją ekonomiczną z wykonywanej pracy a co za tym idzie duża rotacją pracowników. Szkolenia zawodowe są narzędziem umożliwiającym przekraczanie barier i zdobycie odpowiednich kompetencji  by sprostać potrzebom rozwoju zawodowego  i oczekiwaniom pracodawców. Realizacji tego zadania służyło szkolenie Magazyniera organizowane  przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w  Łodzi. Dopasowując kurs do oczekiwań uczestników poprzedziliśmy go badaniem potrzeb. Diagnozy podjęli się doradcy zawodowi i pośrednicy pracy z naszego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Łodzi.

 

Aby maksymalnie wykorzystać potencjał uczestników szkolenie było poprzedzone analizą niedoborów kadrowych oraz poszukiwanych  uprawnień i umiejętności zgłaszanych przez lokalnych pracodawców.  Uprawnienia Magazyniera oraz Operatora wózków widłowych są cenioną na rynku pracy, obecnie mocno deficytową kompetencją twardą a więc ukończenie szkolenia znacznie zwiększa szanse uczestników na efektywne zatrudnienie.

W kursie uczestniczyła młodzież w wieku 18-25 lat bezrobotna, poszukująca pracy, zagrożona wykluczeniem społecznym.

Szkolenie rozpoczęła 10 osobowa grupa składająca się z absolwentów i uczestników Hufców Pracy w Łodzi.

 

Kurs został przeprowadzony przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi profesjonalnie i sprawnie z zapewnieniem wszystkich procedur oraz obostrzeń sanitarnych wynikających z Pandemii – COVID 19. Wykonawca zapewnił zespół instruktorów, materiały oraz pomoce dydaktyczne, salę wykładową oraz catering dla uczestników kursu. Moduł praktyczny odbywał się na placu manewrowym  przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu oraz infrastruktury Zakładu Doskonalenia Zawodowego  w Łodzi. Podczas zajęć praktycznych pod czujnym okiem instruktora, uczestnicy doskonalili manualne zdolności obsługi wózków widłowych. Ponadto grupa szkoleniowa poznała budowę, rodzaje i obsługę wózków widłowych. Istotnym rozszerzeniem programu kursu były wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, dozoru technicznego, oraz bezpiecznej wymiany butli gazowej.

Na zakończenie szkolenia przeprowadzono egzamin teoretyczny oraz praktyczny, sprawdzający zdobytą w jego trakcie wiedzę. Zaświadczenie o ukończeniu kursu z wynikiem pozytywnym odebrało 8  uczestników.

Dziękujemy za zaangażowanie uczestnikom oraz wykonawcy .

Życzymy sukcesów na polu rozwoju zawodowego  z optymizmem czekamy na pozytywne efekty zakończonego kursu.

 

Tekst: Magdalena Sobieszek, Wiktor Linowiecki

wydrukuj

priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400