2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejRekrutacja

date_desc
2007-06-29
1

Akcja rekrutacyjna

 

Łódzka Wojewódzka Komenda OHP prowadzi akcję rekrutacyjną do Hufców Pracy. Wszystkich zainteresowanych kształceniem w ramach Ochotniczych Hufców Pracy zapraszamy do odwiedzenia naszych placówek na terenie województwa łódzkiego, gdzie dostępna jest szczegółowa oferta edukacyjna i kształceniowa. Za pośrednictwem Ochotniczych Hufców Pracy można uzupełnić wykształcenie i zdobyć zawód. Szczegółowych informacji dotyczących form kształcenia oraz zawodów, w jakich kształcą się nasi wychowankowie udzielają pracownicy Hufców Pracy.

 

 

 

 

WARUNKI PRZYJĘCIA KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW
OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY:
 

 

- najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ukończone 15 lat, nieukończone 18 lat,
- ukończona szkoła podstawowa,
- stan zdrowia pozwalający na podjęcie przygotowania zawodowego.


Pierwszeństwo przyjęć przysługuje młodzieży pochodzącej z rodzin niepełnych, zagrożonych bezrobociem, wielodzietnych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.Wymagane dokumenty:

- ostatnie świadectwo szkolne,
- 3 zdjęcia legitymacyjne,
- wyciąg z aktu urodzenia,
- dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość,
- PESEL,
- opinia pedagoga szkolnego,

- opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej,

- zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu wymagane w zależności od specjalizacji zawodowej oraz dokumenty, które zostaną wypełnione w siedzibie hufca pracy:

- podanie o przyjęcie do jednostki (zgłoszenie do OHP),

- kwestionariusz osobowy,

- podanie o przyjęcie do pracy w celu przygotowania zawodowego,

- pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie pracy w celu przygotowania zawodowego,

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

- zgoda na wykorzystanie wizerunku,

- zgoda na udział w imprezach organizowanych przez OHP,

 

Oferujemy kształcenie w następujących formach kształcenia:

Gimnazjum z klasami przysposobiającymi do pracy

Gimnazjum dla Dorosłych

Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letnia

Rzemieślnicza Nauka Zawodu

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy jednostek organizacyjnych


priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400