2006-04-11
0

 

2004-08-26
0

 

UWAGA!
(dotyczy umów o refundację w r. szkolnym 2006/2007)


Przypominamy pracodawcom, że w świetle obowiązującego prawa (Dz.U. nr 190 poz.1951 z dnia 31 sierpnia 2004 r. - §12), termin składania wniosków o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń młodocianych pracowników, pobierających naukę w formach szkolnych, upłynął z dniem 30.09.2006 r. a dla form pozaszkolnych 31 grudnia 2006 roku, a to w związku z zakończeniem udzielania pomocy publicznej opartej o to rozporządzenie.

Jednocześnie informujemy, że trwają prace legislacyjne nad nowym rozporządzeniem w tej kwestii. O ew. ukazaniu się takiego dokumentu poinformujemy Państwa na naszej stronie internetowej.

Przypominamy również Pracodawcom, iż umowy o refundację zawarte przez WWK OHP w Poznaniu na rok szkolny 2005/2006 straciły ważność dnia 31.08.2006 r., natomiast roszczenia z tytułu refundacji wypłacanych ze środków  Funduszu Pracy należnych świadczeń  z tych umów, ulegają przedawnieniu z upływem 12 miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne (Dz.U. nr 99; poz. 1001  art. 76 punkt 4). Dotyczy to również umów zawieranych z pracodawcą przez starostów (PUP) przed dniem 31.08.2004r. tzn jeśli pracodawca nie złożył wniosku o refundację np. za m-c wrzesień 2005 do dnia 30 września 2006 r., to niestety utracił prawo do refundacji za ten miesiąc.

  Poznań,13.03.2007

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA REFUNDOWANIA
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY WYNAGRODZEŃ WYPŁACANYCH MŁODOCIANYM PRACOWNIKOM

(wg trybu obowiązującego w rozporządzeniu MGiP – Dz.U. nr 190 poz. 1951 z dnia 30.08.2004 r. w sprawie refundowania.....)

 

Wielkopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy (WWK OHP), działając na podstawie  art.12 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001) informuje zainteresowanych pracodawców, którzy zatrudniają  młodocianych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, że mogą ubiegać się o refundację  ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanych wynagrodzeń, o ile spełnią warunki określone w przepisach wykonawczych do cytowanej wyżej ustawy. Stosowne wnioski o zawarcie umowy o refundację,  pracodawcy składają bezpośrednio albo za pośrednictwem organizacji zrzeszającej pracodawców do właściwego ze względu na miejsce odbywania przez młodocianego przygotowania zawodowego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży (CEiPM) w terminie do 30 września każdego roku  jeżeli młodociany dokształca się w formach szkolnych. Wnioski o zawarcie umowy o refundację przy zatrudnianiu młodocianych, którzy nie dokształcają się w formach szkolnych pracodawcy składają w terminach ogłaszanych przez poszczególne CEiPM (nie później jednak niż do 20 dnia danego miesiąca – przy ubieganiu się o refundację za miesiąc zawarcia umowy pracodawcy z młodocianym).

Obszary działania poszczególnych CEiPM w województwie wielkopolskim obejmują wg właściwości następujące powiaty, na terenie których młodociany realizuje przygotowanie zawodowe: 

 

CEiPM Poznań A
 ul. 28 Czerwca 1956r. Nr 211, 61-485 Poznań, tel. (061)831-24-49

 1. gnieźnieński
 2. poznański grodzki i ziemski

 

CEiPM Poznań B
 ul. 28 Czerwca 1956r. Nr 211, 61-485 Poznań, tel. (061)831-24-37

 1. międzychodzki
 2. nowotomyski
 3. obornicki
 4. szamotulski
 5. śremski
 6. średzki
 7. wrzesiński

 

CEiPM Piła
 ul. 14 lutego 20, 64-920 Piła, tel. (067) 351-76-57

 1. chodzieski
 2. czarnkowsko - trzcianecki
 3. pilski
 4. wągrowiecki
 5. złotowski

CEiPM Leszno
ul. Bolesława Chrobrego 20, 64-100 Leszno, tel. (065) 529-41-79

 1. gostyński
 2. grodziski
 3. kościański
 4. leszczyński grodzki i ziemski
 5. rawicki
 6. wolsztyński

 

CEiPM Konin
 ul. 3 Maja 62 a, 62-500 Konin, tel. (063) 242-97-11

 1. kolski
 2. koniński grodzki i ziemski
 3. słupecki
 4. turecki

 

CEiPM Kalisz 
ul. Skalmierzycka 10, 62-800 Kalisz, tel. (062) 502-31-44

 1. jarociński
 2. kaliski grodzki i ziemski
 3. kępiński
 4. krotoszyński
 5. ostrowski
 6. ostrzeszowski
 7. pleszewski

 

Informacji o trybie i warunkach refundacji udzielają pracownicy poszczególnych CEiPM oraz Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Poznaniu.

 

WWK OHP Poznań – ul. 28 Czerwca 1956r. Nr 211, 61-485 Poznań,

tel. (061) 831-24-25


e-mail:  wielkopolska@ohp.pl , lub andrata1@interia.pl

  http:  www.wielkopolska.ohp.pl

 


W celu zawarcia umowy o refundację wynagrodzeń pracowników młodocianych pracodawca wypełnia wniosek (wzór wniosku do pobrania), który powinien złożyć we właściwym terenowo CEiPM . Do wniosku pracodawca powinien załączyć:

1)       kopię umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartej przez pracodawcę z pracownikiem młodocianym;

2)        oryginały lub kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań zawodowych i pedagogicznych osób prowadzących przygotowanie zawodowe młodocianych poświadczone za zgodność z oryginałem (stan zgodności z oryginałem poświadcza notariusz, organ wydający dany dokument lub właściwe Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży po uprzednim przedłożeniu oryginału dokumentów do wglądu).

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez właściwy CEiPM, umowę
o refundację z pracodawcą zawiera Wojewódzki Komendant Ochotniczych Hufców Pracy
w Poznaniu.

Jednocześnie informujemy, że refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników dokonywana w oparciu o art. 139 ust.7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004 r. (Dz.U. 99 poz.1001), na podstawie umów o refundację zawartych przez starostów z pracodawcami lub organizacjami zrzeszającymi pracodawców w okresie od 1.09.2003 r. do 31 sierpnia 2004 r. realizowana jest przez właściwy terenowo CEiPM, wg przyporządkowania j.w., w terminach i wg zasad stosowanych dotychczas przez poszczególne Powiatowe Urzędy Pracy.

 

UWAGA!

 

Od 1 września 2005 r. jedyną uprawnioną ustawowo stroną do zawierania umów z pracodawcami o refundację wynagrodzeń młodocianych pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne w ramach przygotowania zawodowego są Ochotnicze Hufce Pracy (OHP).  Jednostkami OHP prowadzącymi to zadanie są Komendy Wojewódzkie OHP i Centra Edukacji i Pracy Młodzieży (CEiPM). Refundację wynagrodzeń pracowników młodocianych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego Ochotnicze Hufce Pracy realizują w oparciu o następujące dokumenty prawne:


• Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy -  Dz.U. Nr 99 z 2004 r., poz 1001

 

• Rozporządzenie MGiP z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom - Dz.U. Nr 190 z 2004 r. poz. 1951 (tylko w kwestii wypłacania refundacji) – ważne do 31.12.2008 r.


• Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej Dz.U. Nr 123 z 2004 r., poz. 1291;


• Rozporządzenie RM z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy  publicznej innej niż pomoc de minimis - Dz.U. Nr 191 z 2004 r., poz. 1960


• Rozporządzenie Komisji (WE) nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88  Traktatu WE o pomocy szkoleniowej - Dz. Urz. WEL 10 z 13.01.2001r. z późniejszymi zmianami. (znowelizowane w XII 2006 r.)


• Rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art, 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw z późniejszymi zmianami. (znowelizowane w XII 2006r.)


• Rozporządzenie RM z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania z póź. zm. - Dz.U. Nr 60 z 1996 r., poz. 278, tekst ost. zm. Dz.U. Nr 197 z 2002 r., poz. 1663; Dz.U. Nr 224 z 2004 r., poz 2274 oraz Dz.U. Nr 53 z 2005r., poz. 472


• Rozporządzenie MENiS z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu - Dz.U. Nr 113 z 2002r., poz. 988 oraz Dz.U. Nr 192 z 2003 r., poz. 1875


• Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy o systemie oświaty - Dz.U. Nr 145 z 2004 r., poz. 1532;


• Rozporządzenie MENiS z dnia 8 maja 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego - Dz.U. Nr 114 z 2004 r., poz. 1195;


• Rozporządzenie MENiS z dnia 15 lipca 2004r. w sprawie przypadków, w których do szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat - Dz.U. Nr 169 z 2004r., poz. 1768; 


• Kodeks pracy - ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. z późn. zm.;


• Informacja Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z dnia 14 marca 2005 r.
w sprawie określenia wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego - Dz. Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 32 z 2005r., poz. 881; 


• Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - Dz.U. Nr 137 z 1998r. poz. 887 z późniejszymi zmianami

INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW,
SKŁADAJACYCH WNIOSKI O REFUNDACJĘ
t.j. JUŻ PO ZAWARCIU UMOWY REFUNDACYJNEJ

 INFORMACJA O FORMULARZU, KTÓRY NALEŻY WYPEŁNIĆ  JEDNORAZOWO  SKŁADAJĄC PIERWSZY WNIOSEK DOTYCZĄCY POMOCY  PUBLICZNEJ

Zgodnie z art. 37 ust. 3 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej
(Dz.U. Nr 123, poz. 1291), podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis, (m.in. refundację) jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy wraz z wnioskiem o jej udzielenie, informacji o otrzymanej pomocy publicznej, zawierającej w szczególności dane o dacie jej udzielenia, podstawie prawnej, formie i przeznaczeniu. Zakres tych informacji określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis  (Dz. U. Nr 191, poz. 1960.

 W związku z powyższym, pierwszy wniosek pracodawcy o dokonanie refundacji powinien zawierać wszystkie załączniki, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2004 w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. nr 190, poz. 1951) oraz informację sporządzoną na formularzu, który stanowi załącznik do przytoczonego powyżej rozporządzenia dot. informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis (Dz. U. Nr 191, poz. 1960).

Informacja ta powinna zawierać wszystkie elementy w niej wymienione oraz koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, tzn. wymienione w § 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2004 (Dz. U. nr 190, poz. 1951) i powinna być zamieszczona w rozdziale III Informacje szczegółowe (informacji o pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis). Niżej przedstawiono reguły wypełniania w.w. informacji:

Dział I:  pracodawca wypełnia zgodnie z opisem wymaganej informacji (kody gmin do pobrania – załącznik).

Dział II:  Informacje dotyczące otrzymanej pomocy oraz realizowanego przedsięwzięcia

Informacje działu II powinny w przypadku pomocy publicznej tylko w postaci refundacji zawierać wpis:

II.1 Opis przedsięwzięcia:  szkolenia

Należy przede wszystkim opisać: w jakim zawodzie są szkoleni młodociani pracownicy, których dotyczy wniosek, gdzie odbywa się szkolenie, jakie umiejętności mają nabyć młodociani, jaki otrzymają tytuł po zdaniu egzaminu końcowego, ile czasu trwa nauka zawodu czy przyuczenie do wykonywania określonej pracy, daty rozpoczęcia i zakończenia przygotowania zawodowego. W/w informacje dotyczą pracowników młodocianych wykazanych we wniosku o zawarcie umowy o refundację. (wpis – IIA).


II.2  Przeznaczenie otrzymanej pomocy:

W zamieszczonej tabeli z informacją o otrzymanej pomocy publicznej, zgodnie z instrukcją, zaznacza się w dziale APomoc horyzontalna w wierszu szkolenia, przy kodzie „a14” znak X.

Dział III. Informacje szczegółowe

Informacje w dziale III. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE (pomoc na szkolenia), wypełniamy w sposób następujący:

Rozdział I. Pracodawców ubiegających się o refundację wynagrodzeń pracowników młodocianych dotyczy pkt. I. Należy w wymienionych przypadkach otrzymania pomocy podkreślić „na szkolenia"

W pkt. I.1. Całkowite koszty realizacji przedsięwzięcia należy podać kwotę wynagrodzenia młodocianych i składki na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń (koszt miesięczny brutto).

W pkt. I.2. Wartość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz ich rodzaje należy wyszczególnić poszczególne elementy wymienione w § 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy oraz ich wysokości poprzez wpisanie treści: wg Oświadczenia pracodawcy o kosztach do refundacji”: (formularz do pobrania niżej)

W pkt. I.3 Data rozpoczęcia oraz zakończenia realizacji przedsięwzięcia należy określić datę rozpoczęcia oraz zakończenia realizacji przedsięwzięcia np. 1.09.2006 - 31.08.2007 (tj.1 rok refundacji zgodnie z zawartą umową z WWK OHP – mimo, że okres nauki zawodu lub przyuczenia będzie trwał np. do 31 sierpnia 2007 r.)”

 Dzień udzielenia pomocy – w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291):

(...) Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:  dniu udzielenia pomocy - należy przez to rozumieć dzień, w którym podmiot ubiegający się o pomoc publiczną nabył prawo do otrzymania tej pomocy, a w przypadku gdy udzielenie pomocy w formie ulgi podatkowej następuje na podstawie aktu normatywnego, bez wymogu wydania decyzji:

a)  dzień, w którym zgodnie z odrębnymi przepisami upływa termin złożenia deklaracji albo innego dokumentu określającego wartość pomocy, z zastrzeżeniem lit. b,

b)  dzień, w którym zgodnie z odrębnymi przepisami upływa termin złożenia zeznania rocznego - w przypadku udzielenia pomocy w formie ulgi w podatku dochodowym,

c)  dzień faktycznego przysporzenia korzyści finansowych - w przypadku braku obowiązku złożenia deklaracji albo innego dokumentu określającego wartość pomocy;

Informację tę pracodawca składa tylko raz w roku przy pierwszym wniosku o refundację. Przy następnych wnioskach o dokonanie refundacji informacji tej już się nie załącza - wystarczy załącznik nr 4 do wniosku o otrzymanej pomocy publicznej oraz jeśli nic w stosunku do poprzednich informacji nie uległo zmianie: ”Oświadczenie pracodawcy do wniosku o refundację”, które będzie istotne, aby udokumentować, że koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą nie ulegają zmianie, zaś otrzymana pomoc nie przekracza 1 milion euro (§ 8 cytowanego Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy), bo tylko wtedy refundacja przysługuje. Przekroczenie tej kwoty podlega bowiem indywidualnej notyfikacji do Komisji Europejskiej.

UWAGA! Wykazanie wartości kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą jest podstawą do naliczenia i wypłaty refundacji !

Przykłady wypełniania OŚWIADCZENIA i obliczania intensywności pomocy publicznej:

 

Założenie ogólne: Pracodawca ubiega się o refundację kwoty wypłaconych dwom młodocianym wynagrodzeń i składki na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń w wysokości np. – 210,90. W zależności od wykazanych kosztów poniesionych w związku z zatrudnianiem tych młodocianych oraz w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, rozliczenie winno wyglądać jak niżej (3 przykłady).

Przykład 1.

 

.............”1”........................                                                        

(małe przedsiębiorstwo).                                                           /miejscowość, data/

                  /nazwa i adres pracodawcy/

 

Oświadczenie pracodawcy
o kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą na szkoleniową wg §7 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. Nr 190 poz.1951 z 2004r.)

 

Oświadczam, że w okresie, który obejmuje złożony przeze mnie wniosek o refundację wynagrodzeń za młodocianych pracowników zatrudnionych w moim zakładzie pracy w celu przygotowania zawodowego, poniosłem następujące koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą na szkolenia: 

Lp

Rodzaj kosztów

Kwota [zł]

1

Wynagrodzenia oraz obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących szkolenie tych młodocianych
o refundację wynagrodzeń których pracodawca się ubiega

560,-

2

Koszty podróży uczestników szkolenia, jeżeli szkolenie odbywa się poza miejscem zatrudnienia pracownika młodocianego wymienionego we wniosku o refundację

120,-

3

Koszty podróży osób prowadzących szkolenie młodocianych wyszczególnionych we wniosku

-

4

Inne koszty bieżące, w tym koszty materiałów i dostaw związanych ze szkoleniem

-

5

Amortyzacja narzędzi i wyposażenia w zakresie w jakim są one wykorzystywane wyłącznie na potrzeby szkolenia

-

6

Koszty poradnictwa i doradztwa w zakresie, w jakim dotyczą szkolenia

-

7

Koszty wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom do wysokości najniższych stawek, określonych w przepisach
w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania obowiązującego w okresie za który refundacja jest dokonywana i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń jakie ponosi pracodawca w okresie, w którym pracownik ten uczestniczy w szkoleniu, z wyłączeniem kosztów ponoszonych w czasie, w którym pracownik wytwarzał towary lub świadczył usługi – do wysokości sumy ogólnej kosztów wymienionych w pkt. 1-6

210,90

 

RAZEM ZŁ

890,90

  ...........................................

     /podpis pracodawcy/

 

Uwaga! Wysokość procentowa intensywności pomocy publicznej wg § 9 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31.08.04 w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. Nr 190 poz.1951 z 2004 r.) wynosi maksymalnie 90 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą dla małych i średnich przedsiębiorstw, a max. 70% kosztów (o których mowa wyżej)dla przedsiębiorstw innych niż małe i średnie.

Jeśli zatem pracodawca poniósł poza wynagrodzeniem na młodocianego i składkami od tego wynagrodzenia koszty wykazane w poz 1 – 6 (t.j. 560+120 = 680,-), to zgodnie z § 7 cytowanego wyżej rozporządzenia, koszty wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń, mogą być zaliczone jedynie do wysokości sumy kosztów wymienionych w poz 1-6 t.j. do wysokości 680 zł. Kwota kosztów łącznych wynosi zatem 890,90 zł i od tej kwoty należy liczyć ostatecznie intensywność pomocy publicznej

ROZLICZENIE:

890,9* 90% = 801,81

Kwota 801,81> 210,90,- czyli od kwoty o której refundację pracodawca się ubiega. Otrzymuje on zatem całą wartość wypłaconych młodocianemu wynagrodzeń  i opłaconych składek ZUS od tych wynagrodzeń t.j. 210,90 zł

Przykład 2:

 

.............”2”........................                                                                                                                             
(małe przedsiębiorstwo).                                                                   

                                                 /miejscowość, data/

    /nazwa i adres pracodawcy/

 

Oświadczenie pracodawcy
o kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą na szkoleniową wg §7 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. Nr 190 poz.1951 z 2004 r.)

 

Oświadczam, że w okresie, który obejmuje złożony przeze mnie wniosek o refundację wynagrodzeń za młodocianych pracowników zatrudnionych w moim zakładzie pracy w celu przygotowania zawodowego, poniosłem następujące koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą na szkolenia:

Lp

Rodzaj kosztów

Kwota [zł]

1

Wynagrodzenia oraz obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących szkolenie tych młodocianych
o refundację wynagrodzeń których pracodawca się ubiega

-

2

Koszty podróży uczestników szkolenia, jeżeli szkolenie odbywa się poza miejscem zatrudnienia pracownika młodocianego wymienionego we wniosku o refundację

-

3

Koszty podróży osób prowadzących szkolenie młodocianych wyszczególnionych we wniosku

-

4

Inne koszty bieżące, w tym koszty materiałów i dostaw związanych ze szkoleniem

-

5

Amortyzacja narzędzi i wyposażenia w zakresie w jakim są one wykorzystywane wyłącznie na potrzeby szkolenia

-

6

Koszty poradnictwa i doradztwa w zakresie, w jakim dotyczą szkolenia

-

7

Koszty wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom do wysokości najniższych stawek, określonych w przepisach
w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania obowiązującego w okresie za który refundacja jest dokonywana i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń jakie ponosi pracodawca w okresie, w którym pracownik ten uczestniczy w szkoleniu, z wyłączeniem kosztów ponoszonych w czasie, w którym pracownik wytwarzał towary lub świadczył usługi – do wysokości sumy ogólnej kosztów wymienionych w pkt. 1-6

0

 

RAZEM ZŁ

0,-

 

...........................................

/podpis pracodawcy/

 

Uwaga! Wysokość procentowa intensywności pomocy publicznej wg § 9 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31.08.04 w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. Nr 190 poz.1951 z 2004r.) wynosi maksymalnie 90 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą dla małych i średnich przedsiębiorstw, a max. 70% kosztów (o których mowa wyżej)dla przedsiębiorstw innych niż małe i średnie.

Jeśli pracodawca nie poniósł poza wynagrodzeniem na młodocianego i składkami od tego wynagrodzenia żadnych kosztów – czyli nie wykazał ich w poz 1 i 6 oświadczenia, to zgodnie z § 7 cytowanego wyżej rozporządzenia, koszty wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń, mogą być zaliczone jedynie do wysokości sumy kosztów wymienionych w poz 1-6 t.j. 0 zł. Kwota kosztów łącznych wynosi zatem 0 zł i od tej kwoty należy liczyć ostatecznie intensywność pomocy publicznej

ROZLICZENIE:

0,- * 90% = 0

Kwota 0 < 210,90,- czyli od kwoty o której refundację pracodawca się ubiega. Pracodawcy nie przysługuje zatem refundacja za okres, którego wniosek dotyczy.

 

Przykład 3:

.............”3”........................                                                                                                                            
(małe przedsiębiorstwo).                                                                   

                                  /miejscowość, data/

    /nazwa i adres pracodawcy/

 

Oświadczenie pracodawcy
o kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą na szkoleniową wg §7 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. Nr 190 poz.1951 z 2004r.)

 

Oświadczam, że w okresie, który obejmuje złożony przeze mnie wniosek o refundację wynagrodzeń za młodocianych pracowników zatrudnionych w moim zakładzie pracy w celu przygotowania zawodowego, poniosłem następujące koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą na szkolenia:

Lp

Rodzaj kosztów

Kwota [zł]

1

Wynagrodzenia oraz obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących szkolenie tych młodocianych
o refundację wynagrodzeń których pracodawca się ubiega

100

2

Koszty podróży uczestników szkolenia, jeżeli szkolenie odbywa się poza miejscem zatrudnienia pracownika młodocianego wymienionego we wniosku o refundację

-

3

Koszty podróży osób prowadzących szkolenie młodocianych wyszczególnionych we wniosku

-

4

Inne koszty bieżące, w tym koszty materiałów i dostaw związanych ze szkoleniem

-

5

Amortyzacja narzędzi i wyposażenia w zakresie w jakim są one wykorzystywane wyłącznie na potrzeby szkolenia

-

6

Koszty poradnictwa i doradztwa w zakresie, w jakim dotyczą szkolenia

-

7

Koszty wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom do wysokości najniższych stawek, określonych w przepisach
w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania obowiązującego w okresie za który refundacja jest dokonywana i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń jakie ponosi pracodawca w okresie, w którym pracownik ten uczestniczy w szkoleniu, z wyłączeniem kosztów ponoszonych w czasie, w którym pracownik wytwarzał towary lub świadczył usługi – do wysokości sumy ogólnej kosztów wymienionych w pkt. 1-6

100,-

 

RAZEM ZŁ

200,-

 

                          .........................................

                                    /podpis pracodawcy/

 

Uwaga! Wysokość procentowa intensywności pomocy publicznej wg § 9 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31.08.04 w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. Nr 190 poz.1951 z 2004 r.) wynosi maksymalnie 90 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą dla małych i średnich przedsiębiorstw, a max. 70% kosztów (o których mowa wyżej)dla przedsiębiorstw innych niż małe i średnie.

Jeśli pracodawca poniósł poza wynagrodzeniem na młodocianego i składkami od tego wynagrodzenia koszty wykazane w poz 1 do 6 (t.j.w przykładzie 100zł = np. na swoje ubezpieczenie zdrowotne), to zgodnie z § 7 cytowanego wyżej rozporządzenia, koszty wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń, mogą być zaliczone jedynie do wysokości sumy kosztów wymienionych w poz 1-6 t.j. 100 zł. Kwota kosztów łącznych wynosi zatem 200 zł i od tej kwoty należy liczyć ostatecznie intensywność pomocy publicznej.

 

ROZLICZENIE:

200 * 90% = 180,-

Kwota 180,-< 210,90- czyli od kwoty o której refundację pracodawca się ubiega. Otrzymuje on zatem tylko 180 zł- czyli 90% wartości kwoty obliczonej od poniesionych kosztów.

Gdyby to było „duże przedsiębiorstwo” (więcej jak 250 osób, przychód netto powyżej 40 mln euro) to rozliczenie miałoby postać: 200,-*70% = 140 zł-   Pracodawca otrzymuje zatem tylko 140 zł czyli 70% wartości kwoty obliczonej od poniesionych kosztów.

 

Wniosek ogólny:

Gdy iloczyn wynikający z rozliczenia (dla małych przedsiębiorstw mnożnik 90%, dla dużych mnożnik 70%) jest < lub = wartości wypłaconych wynagrodzeń i opłaconych od tych wynagrodzeń składek ZUS, refundujemy jedynie odpowiednio 90% lub 70% wielkości poniesionych przez pracodawcę kosztów, rozliczanych w stosunku do wypłaconych młodocianemu wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń.

Gdy iloczyn wynikający z rozliczenia (dla małych przedsiębiorstw mnożnik 90%, dla dużych mnożnik 70%) jest >od wartości wypłaconych wynagrodzeń i opłaconych od tych wynagrodzeń składek ZUS, refundujemy 100% wielkości poniesionych przez pracodawcę kosztów, rozliczanych w stosunku do wypłaconych młodocianemu wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń.

Jeśli pracodawca wykazuje w oświadczeniu koszty inne (wiersze 1-6) to należy zawsze sprawdzić oświadczenie zgodnie z podanymi przykładami, jeśli natomiast jedynym kosztem jest koszt określony w oświadczeniu w wierszu 7 – to refundacja nie przysługuje.

 

UWAGA!

 

Zgodnie z § 2 umowy o refundację:

 

….”1. OHP zobowiązują się do refundacji ze środków Funduszu Pracy wypłaconych wynagrodzeń oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne za młodocianych pracowników, o których mowa w § 1 ust.2.

2.         Refundacja dokonywana będzie w wysokości:

1)       nauka zawodu:  I rok -  4% ; II rok – 5%; III rok – 6%

2)       przyuczenie do wykonywania określonej pracy:  4%

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, o ile nie przekroczy ona dopuszczalnej intensywności pomocy publicznej wynoszącej do 90% dla małych i średnich przedsiębiorców, do 70% dla dużych przedsiębiorców oraz z uwzględnieniem kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, o których mowa w § 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2004 r w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. Nr 190, poz. 1951), w okresach kwartału rozliczeniowego, przez czas trwania umowy o refundację w terminie do 90 dni od dnia złożenia wniosku o dokonanie refundacji z kompletem dokumentów potwierdzających wypłatę wynagrodzenia i opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, na rachunek, który wskaże pracodawca we wniosku…..”

Oznacza to dla pracodawców konieczność składania wniosków o refundację obejmujących tylko zakończone okresy kwartalne !!!

WNIOSEK O REFUNDACJĘ - ZAŁĄCZNIK 4b
- Rozliczenie wypłaconych
wynagrodzeń

MIMO ROZLICZANIA KWARTAŁU, KAŻDY MIESIĄC REFUNDACJI WPISUJEMY I ROZLICZAMY ODDZIELNIE

 

Ustala się następujące terminy przyjmowania wniosków o dokonanie refundacji:

1.  dla cechów rzemieślniczych – do 30 dnia danego miesiąca następującego po kwartale rozliczeniowym ( tj. 30.XII, 30.III, 30.VI i 30.IX danego roku).

2.  dla pozostałych pracodawców - do dnia 25 miesiąca następującego po kwartale rozliczeniowym  ( tj. 25.XII, 25.III, 25.VI i 25.IX danego roku)

3.  dla pracodawców jednostek organizacyjnych OHP (tzn. GP OHP) – do 10 dnia kolejnego miesiąca.

 

 

MECHANIZM PRZYGOTOWANIA WNIOSKU REFUNDACYJNEGO DO WYPŁATY

 

Pracodawca lub organizacja działająca w imieniu pracodawcy składa kompletny wniosek do właściwego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży (CEiPM) w terminie do dnia 25 danego miesiąca następującego po kwartale rozliczeniowym. (w przypadku organizacji reprezentującej rzemieślników – do 30 dnia miesiąca następującego po kwartale rozliczeniowym Jeśli wniosek jest kompletny i nie wymaga uzupełnień, CEiPM wprowadza wniosek do zestawienia wypłatowego danej transzy i przekazuje do Wojewódzkiej Komendy OHP (WWK OHP) w Poznaniu do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku. Zestawienia wniosków z całego województwa (wszystkich 5 CEiPM z terenu Wielkopolski) jest podstawą sporządzenia przez Wojewódzką Komendę OHP w Poznaniu zapotrzebowania finansowego do Komendy Głównej OHP w terminie do 12 dnia miesiąca, następującego po miesiącu złożenia wniosku. Komenda Główna OHP (KG OHP) przekazuje w terminie ca 10 dni, zapotrzebowane środki na refundację do Wojewódzkiej Komendy OHP (12 transz w roku, odpowiadających nr miesiąca zgłoszenia zapotrzebowania przez właściwe CEiPM). Wysyłka pieniędzy na wskazane przez pracodawców konta, wg zestawień i list wypłat przekazanych do WWK OHP następuje w terminie ca 2-tygodni od daty wpływu środków finansowych z KG OHP do WWK OHP (orientacyjnie do końca pierwszego tygodnia nowego miesiąca następującego po miesiącu utworzenia transzy).

 

Symbole zawodów za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego - uzupełnienie szczegółowe do informacji podanej w poz. 881 Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego nr 32 z 14 marca 2005 r.

Zawód - grupa średnia - kod trzy cyfrowy ,grupa elementarna określona czterocyfrowym kodem (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. z 2004 r., Nr 265, poz.2644).

Nazwa grupy zawodowej

313104

Fotograf

512202

Kucharz małej gastronomii

514102

Fryzjer

522107

Sprzedawca

613101

Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej (rolnik)

621

Ogrodnicy

621201

Ogrodnik terenów zielonych

711301

Robotnicy obróbki kamienia

712102

Murarz

712103

Zdun

712202

Betoniarz - zbrojarz

712301

Cieśla

712903

Monter konstrukcji budowlanych

713101

Dekarz

713203

Posadzkarz

7136

Monterzy  instalacji i urządzeń sanitarnych

713602

Monter instalacji gazowych

7137

Monterzy sieci komunalnych

7138

Monterzy systemów rurociągowych

713901

Technolog robót wykończeniowych w budownictwie

714103

Malarz- tapeciarz

7142

Lakiernicy

714303

Kominiarz

721104

Modelarz odlewniczy

7213

Blacharze

721303

Blacharz samochodowy

722102

Kowal

722204

Ślusarz

7223

Ustawiacze-operatorzy obrabiarek skrawających do metali

7231

Mechanicy pojazdów samochodowych

7233

Mechanicy-monterzy maszyn i urządzeń

723306

Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

723310

Monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim

724

Elektrycy

7241

Elektromechanicy

724102

Elektromechanik pojazdów samochodowych

7251

Monterzy elektronicy

7252

Monterzy sieci i urządzeń telekomunikacyjnych

7311

Mechanicy precyzyjni

731102

Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

731103

Optyk-mechanik

731105

Zegarmistrz

731306

Złotnik-jubiler

7345

Introligatorzy

741104

Rzeźnik-wędliniarz

741201

Cukiernik

741203

Piekarz

742204

Stolarz

742401

Koszykarz-plecionkarz

743304

Krawiec

743402

Kuśnierz

743702

Tapicer

7441

Garbarze skór i pokrewni

744202

Kaletnik

7443

Obuwnicy

812202

Operator maszyn i urządzeń odlewniczych

815

Operatorzy urządzeń przemysłu chemicznego

8251

Maszyniści maszyn drukujących

827

Operatorzy maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

833202

Mechanik maszyn i urządzeń drogowych

Uwaga!  Grupa średnia i elementarna (określone kodem odpowiednio trzy i cztero-cyfrowym) oznacza, że umowy mogą dotyczyć zawodów wchodzących w skład tych grup np. ogrodnik-szkółkarz (621102) lub np. introligator galanteryjny (734501). Jeśli umowa dotyczy zawodu nie wchodzącego w skład takiej grupy (grupy średnie i elementarne podano wytłuszczonym drukiem) lub nie ma tego zawodu na w/w liście - nie można ubiegać się o refundację.

Opracowanie: Andrzej Ratajczak WWK OHP Poznań, 12.03.2007 r. 

 


priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400