Projekty EFS

date_desc
2011-09-23
0

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

www.efs.gov.pl

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

„Nasza przyszłość 3”

2011-03-22
1

 

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy – Jabłonce rozpoczyna realizację projektu "Nasza przyszłość 3" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet I, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt realizowany będzie w okresie od kwietnia do września 2011 r. w filii w Jabłonce.

 

Projekt „Nasza Przyszłość 3” oferuje rozległe wsparcie skoncentrowane wokół wyrównywania dysproporcji edukacyjnych, rozpoznawania potrzeb i problemów młodych osób, ich predyspozycji i zainteresowań (w formie zajęć indywidualnych i grupowych). Udział w projekcie umożliwi jego Beneficjentom nadrobienie zaległości edukacyjnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych, zapewni pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu problemów szkolnych, rówieśniczych, rodzinnych oraz wspomoże dokonywanie pomyślnych wyborów życiowych.

W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w następujących w zajęciach:

- warsztaty motywacyjno-aktywizujące (5h/gr.)

- zajęcia wyrównawcze z wybranych przez siebie przedmiotów (2 przedmioty x 15h/os)

- dodatkowe zajęcia wyrównawcze przygotowujące do egzaminów poprawkowych

- warsztaty socjoterapeutyczne (10h/gr.)

- indywidualne wsparcie psychologiczne (śred.2h/os.)

- zajęcia dotyczące planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej (8 h/gr.)

- zajęcia promujące godzenie życia rodzinnego i zawodowego (2h/gr.)

- indywidualne badanie predyspozycji i zainteresowań zawodowych (śred.2h/os.)

- koła zainteresowań 2 koła (np. sportowe i przyrodnicze) (10h/koło)

- działalność kulturalno-edukacyjna (2 wyjścia/gr. – np. na basen, do kina)

- obóz wyjazdowy (10 dni) podczas którego organizowanych jest wiele ciekawych zajęć oraz atrakcji kulturalno-sportowych

- spotkanie podsumowujące – we wrześniu

Warunki przystąpienia do projektu:

- 15-17 lat (ukończone 15 lat, nieukończone 18 lat; wiek potwierdzony na podst. legitymacji szkolnej),

- nadzór kuratora nad nieletnim bądź jego rodziną lub korzystanie z opieki pomocy społecznej

- uczęszczanie do szkoły (potwierdzone na podst. legitymacji szkolnej/opinii pedagoga szkolnego),

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!!

 

Uczestnikom projektu zapewniamy poczęstunek w trakcie zajęć, ubezpieczenie NNW oraz pokrywamy koszty dojazdu na zajęcia

 

Kontakt:

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Jabłonce

ul. Sobieskiego 78

34-480 Jabłonka

Tel: 18 265 24 83

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

„Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój – IV edycja „

2011-03-22
1

 

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy ogłasza nabór kandydatów do udziału w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja uczestników do projektu odbywać się będzie w/ g następujących kategorii wiekowych :

Kategoria A - młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym w wieku 15-17 lat, zarówno z OHP jak i spoza, zaniedbująca obowiązki szkolne, zagrożona wypadnięciem z systemu oświaty, bądź nie realizująca obowiązku nauki.

Kategoria B - młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym, w wieku 18-24 lata, nieucząca się i niepracująca, tj. nieaktywna zawodowo, wymagająca wsparcia w zakresie aktywizacji edukacyjnej w obszarze rynku pracy oraz integracji społecznej.

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Wykaz zajęć w ramach projektu:

1. Kursy zawodowe ( kosmetyczka/ wizażystka, kelner/barman)

2. Kurs przedsiębiorczości

3. Warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych

4. Kurs ECDL START

5. Podstawowy kurs komputerowy

6. Kurs językowy

7. Kursy prawa jazdy kat B.

8. Indywidualne i grupowe zajęcia z doradcą zawodowym

9. Indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne

10.Indywidualne i grupowe zajęcia z prawnikiem

11.Zajęcia z zapobiegania agresji i przemocy

12.Zajęcia z edukacji seksualnej

13.Zajęcia kreatywnego spędzania wolnego czasu

14.Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

15.Praktyki zawodowe u pracodawców

 

Projekt realizowany będzie w terminie kwiecień – listopad 2011r. Ilość miejsc ograniczona.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!!

 

Uczestnikom projektu zapewniamy poczęstunek w trakcie zajęć, ubezpieczenie NNW oraz pokrywamy koszty dojazdu na zajęcia.

 

Kontakt:

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy

ul. Szlachtowska 75 B

34-460 Szczawnica

Tel: 18 262 27 80, 18 441 47 96

2011-03-22
1


priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400