2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejRefundacja

date_desc
2014-03-07
0

Łódzka Wojewódzka Komenda OHP przypomina:

 

1) w przypadku umów o refundację zawartych z pracodawcami do 31 grudnia 2013 r.

(w oparciu o stan prawny przed wejściem w życie noweli z dnia 19 grudnia 2013 r.) obowiązuje zapis o ich realizacji do dnia 31 lipca 2016 r., a w konsekwencji pracodawcy nie mogą składać wniosków o refundację po tym dniu;

 

2) w przypadku umów o refundację zawieranych z pracodawcami od dnia 31 grudnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. - na mocy noweli z dnia 19 grudnia 2013 r. - nie ma przeszkód prawnych do ich realizacji po dniu 31 lipca 2016 r.

 

Gdzie szukać dat?

 

 

 

Od 1 lipca 2014 roku obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z 2014, poz. 865), które ustala nowe zasady i jest dostosowane do delegacji ustawowej - Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zmienia się kwalifikacja pomocy w przypadku refundacji na pomoc de minimis, co jest związane z koniecznością wydawania zaświadczeń pracodawcom o wysokości uzyskanej przez nich pomocy i jej monitorowaniem. Limit pomocy de minimis przysługujący na 3 lata (bierze się pod uwagę rok bieżący i dwa lata poprzedzające) wynosi 200 tys. euro. Suma pomocy de minimis, którą pracodawca może uzyskać z różnych źródeł (np. z gminy po wyszkoleniu i zdaniu egzaminu przez młodocianego) nie może przekroczyć powyższej kwoty.

 

Uwaga.

Pracodawcy, których wnioski o zawarcie umowy o refundację i wnioski o przyznanie refundacji zostały złożone i nierozpatrzone przed dniem przed 1 lipca 2014 roku będą rozpatrywane na podstawie powołanego powyżej rozporządzenia.

 

W związku z powyższym pracodawcy są zobowiązani do uzupełnienia złożonej dokumentacji o :

         - zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis jaką pracodawca otrzymał w roku, w który ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie - art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2004 nr 123 poz. 1291 z późn. zmianami);

         - ponowne wypełnienie wniosku o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń (Zał. nr 1) zamieszczony poniżej.

 

 

 

Jednostki realizujące refundację na terenie województwa łódzkiego:

 

CEiPM w Łodzi

ul. Pomorska 40

w podwórku na I piętrze

tel. (042) 639-50-91

powiaty: łódzki, łódzki – wschodni, pabianicki, zgierski, brzeziński

 

CEiPM w Piotrkowie Trybunalskim

ul. Przemysłowa 25

tel. (044) 647-45-39

powiaty: piotrkowski, tomaszowski, bełchatowski, radomszczański, opoczyński

 

CEiPM w Sieradzu

ul. Lokajskiego 1

tel. (043) 822-59-36

powiaty: sieradzki, wieluński, wieruszowski, łaski, pajęczański, poddębicki, zduńskowolski

 

CEiPM w Skierniewicach

ul. Mszczonowska 63

tel. (046) 832-30-57 i (046) 833-63-32 (wew. 103)

powiaty: skierniewicki, łowicki, kutnowski, rawski, łęczycki

 

 

 I. OGÓLNE ZASADY REFUNDACJI

Pracodawca zatrudniający młodocianych może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, zwanym dalej „wnioskiem o zawarcie umowy”, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

·      zatrudnia ich w zawodach określonych w wykazie zawodów ogłaszanym w wojewódzkim dzienniku urzędowym – LISTA ZAWODÓW REFUNDOWANYCH

·      spełnia warunki (pracodawca, osoba prowadząca w jego imieniu zakład pracy lub osoba u niego zatrudniona) do prowadzenia przygotowania zawodowego w zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych określonych w przepisach regulujących odbywanie przygotowania zawodowego.

 

Pracodawca, który zatrudnia wyłącznie młodocianych może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy dotyczącym maksymalnie 3 młodocianych.

 

Pracodawca, który zatrudnia również pracowników niebędących młodocianymi może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy dotyczącym młodocianych w liczbie nieprzekraczającej trzykrotnej liczby zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na czas nieokreślony niebędących młodocianymi.

 

1. Refundacja może obejmować wynagrodzenia i składki od tych wynagrodzeń za pracowników młodocianych zatrudnionych na podstawie zawartej na czas nieokreślony umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie : nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

2. Refundowane pracodawcy wydatki poniesione na wynagrodzenie młodocianych pracowników nie mogą być wyższe od kwoty wyliczonej jako procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez GUS w Dzienniku Urzędowym określony w pkt.3.

3. Procent refundowanego pracodawcy wynagrodzenia w którym mowa w pkt. 2 wynosi w formie:

a)  nauki zawodu

  • w pierwszym roku nauki – 4 %
  • w drugim roku nauki – 5 %
  • w trzecim roku nauki – 6 %

b) przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 4 %.

4. Refundacja wypłaconych wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń za okres przygotowania zawodowego w przypadku powtarzania przez młodocianego roku nauki nie przysługuje.

 

II. WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O REFUNDACJĘ

Wniosek o zawarcie umowy zawiera:

 

1.     nazwę miejscowości i datę wypełnienia wniosku o zawarcie umowy (załącznik nr 1);

2.     nazwę pracodawcy, adres siedziby, miejsce prowadzenia działalności oraz numer konta bankowego, na które będzie przekazywana wypłata refundacji;

3.     numer identyfikacji podatkowej NIP;

4.     oznaczenie prowadzonej działalności według PKD;

5.     formę prawną prowadzonej działalności;

6.     nazwę(-wy) dokumentów poświadczających uprawnienia do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych;

7.     wykaz imienny młodocianych, których dotyczy wniosek o zawarcie umowy, obejmujący:

a.    imię i nazwisko młodocianego,

b.    numer PESEL młodocianego,

c.    datę zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego na czas nieokreślony, w tym czas trwania

d.    przygotowania zawodowego,

e.    nazwę zawodu lub zakres przyuczenia, w których odbywa się przygotowanie zawodowe,

f.     formę odbywania przygotowania zawodowego (nauka zawodu albo przyuczenie do wykonywania określonej pracy);

8.     oświadczenia o:

a.    liczbie pracowników zatrudnionych w dniu składania wniosku o zawarcie umowy, z uwzględnieniem młodocianych i roku ich nauki,

b.    liczbie młodocianych, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia wniosku o zawarcie umowy ukończyli przygotowanie zawodowe u tego pracodawcy,

c.    liczbie młodocianych, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia wniosku o zawarcie umowy i kontynuowali zatrudnienie u tego pracodawcy przez okres co najmniej 6 miesięcy lub nadal są u niego zatrudnieni,

d.    niekorzystaniu z refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń młodocianych, o których mowa w wykazie wymienionym w pkt 7, z innej wojewódzkiej komendy Ochotniczych Hufców Pracy, zwanych dalej „OHP”;

9.     deklarację zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez okres co najmniej 6 miesięcy po zakończeniu przygotowania zawodowego każdego młodocianego, którego dotyczy wniosek o zawarcie umowy.

10.    zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby niepełnoletniej  - pobierz 

 

Do wniosku o zawarcie umowy dołącza się:

 

1.     kopię umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartej na czas nieokreślony przez pracodawcę z młodocianym;

2.    oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań zawodowych i pedagogicznych osób prowadzących przygotowanie zawodowe młodocianych;

3.     zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U.z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.); - oświadczenie

4.     informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

 

 

INFORMACJA

W świetle obowiązujących przepisów, zatrudnienie pracownika poniżej 16. roku życia (przed 16. urodzinami) wymaga:

1.    pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna;

2.    opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej dotyczącej braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych;

3.    orzeczenia lekarza stwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych.

 

 

Podstawa prawna:

Kodeks Pracy art. 190

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób nie mających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób nie mających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1808).

 

 

 

Terminy składania wniosków:

 

1.     Wniosek o zawarcie umowy dotyczący młodocianych, którzy dokształcają się w formach szkolnych, pracodawca lub w jego imieniu organizacja zrzeszająca pracodawców składa w centrum edukacji w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 15 listopada każdego roku.

2.   Wniosek o zawarcie umowy dotyczący młodocianych, którzy nie dokształcają się w formach szkolnych, składa się w terminie od 1. do 20. dnia każdego miesiąca.

3.   Uwaga! Pracodawcom, którzy zawarli umowy w poprzednim roku

     kalendarzowym a nie dostarczyli ich do 15 listopada, refundacja przysługuje

     od 2 stycznia kolejnego roku.

 

III. WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW (WNIOSEK O

       WYPŁATĘ REFUNDACJI)

      (dotyczy umów zawartych od 01.07.2014 - załącznik 5)

 

1.     Pracodawca składa wniosek do centrum edukacji o zwrot poniesionych kosztów wynagrodzeń wypłaconych młodocianym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń przez pracodawcę, zwany dalej „wnioskiem o zwrot kosztów”, na warunkach i w terminach określonych w umowie.

2.     Wniosek o zwrot kosztów zawiera:

a)    nazwę miejscowości oraz datę złożenia wniosku o zwrot kosztów;

b)    nazwę i adres pracodawcy;

c)    okres, którego dotyczy wniosek o zwrot kosztów;

d)    kwotę wydatków poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne za młodocianych w okresie, którego dotyczy wniosek o zwrot kosztów, z wyszczególnieniem wydatków na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne oraz wskazaniem kwoty refundacji.

3.     Wzór wniosku o zwrot kosztów jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

4.     Do wniosku o zwrot kosztów pracodawca dołącza rozliczenie finansowe wypłaconych wynagrodzeń oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne za pracowników, a także poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 865 potwierdzających wypłatę wynagrodzeń oraz opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń wraz z kopiami deklaracji rozliczeniowych.

5.     Wojewódzka komenda OHP przekazuje środki Funduszu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń, na wskazany przez pracodawcę rachunek bankowy, w terminach określonych w umowie.

6.     Refundacja wypłaconych wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń za okres przygotowania zawodowego w przypadku powtarzania przez młodocianego roku nauki nie przysługuje.

 

 

IV. WNIOSEK O WYPŁATĘ REFUNDACJI

      (dotyczy umów zawartych do 30.06.2015) 

 

Ubiegając się o wypłatę refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych pracodawca składa w CEiPM następujące dokumenty:

 

- wniosek o dokonanie refundacji,

- rozliczenie finansowe wypłaconych wynagrodzeń oraz opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne za młodocianych pracowników,

- kopie list płac wraz z pokwitowaniem odbioru wynagrodzenia,

- kopie dowodu opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne ( odcinek „51”)

- kopie deklaracji rozliczeniowej składek na ubezpieczenie społeczne ( druk DRA)

- informację dotyczącą kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na szkolenia

 

Pracodawco pamiętaj, że refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń nie przysługuje w przypadku powtarzania przez młodocianego roku nauki.

 

pobierz wniosek o wypłatę refundacji:

wniosek o refundację do 30.06.2014

 

 

 

                   

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z najbliższym CEiPM.


priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400