2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznejdate_desc

Stan prawny

2011-12-05
100

 

Łódzka Wojewódzka Komenda OHP działa na mocy następujących aktów prawnych:

 

-           Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265),

-           Ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457),

-           Ustawa prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996),

-           Ustawa o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077),

-           Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459),

-           Ustawa Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967),

-          Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy (Dz. U. z 2011 r. poz. 920),

-           Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu organizacji uzupełniania wykształcenia ogólnego młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy oraz zdobywania przez nią kwalifikacji zawodowych (Dz. U. z 2004 poz. 2604),

-           Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2010), 

-           Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. poz. 1626 z późn. zm.),

-           Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203),

-           Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z 2014 r. poz. 865).

 


priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400