2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejOśrodki Szkolenia Zawodowego

date_desc
2012-07-05
10

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ośrodek Szkolenia Zawodowego  to jednostka udzielająca młodzieży wszechstronnego wsparcia w zakresie możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych i możliwości przekwalifikowania się. Główne działania tej jednostki to organizowanie szkoleń mających na celu uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej i kwalifikacji zawodowych oraz dodatkowych umiejętności niezbędnych w środowisku pracy. OSZ stanowi komplementarne ogniwo w działalności sieci z MCK i PPP.

 

Ponadto OSZ spełnia rolę lokalnego banku informacji o potrzebach szkoleniowych i ich ofercie edukacyjnej.


priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400