2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejPO WER - projekty systemowe 2014-2020

priority_desc
2014-10-09
0

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER)

 

Dokument, który został przyjęty przez Radę Ministrów 8 stycznia 2014 roku. Jest jednym z 6 programów krajowych, jakie będę realizowane w okresie 2014-2020. Finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Jego nadrzędnym celem jest wzrost poziomu zatrudnienia oraz spójności społecznej, a także poprawa funkcjonowania administracji publicznej. Interwencja podejmowana z poziomu krajowego koncentrować się będzie przede wszystkim na rozwiązaniach systemowych, projektach pilotażowych oraz działaniach o zasięgu ogólnokrajowym.

 

Cele programu:

·         Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników

·         Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

·         Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie

·         Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej


priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400