2007-04-24
0

ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź,

tel./fax (42) 636-54-37, 630-81-98

e-mail lodzka@ohp.pl

   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy
i Polityki SpołecznejGwarancje dla młodzieży

priority_desc
2014-10-14
100

 

Projekty realizowane przez OHP w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych:

 

 

 

 

Projekty zrealizowane:

 

 

 

 

 

 

Gwarancje dla młodzieży to propozycja Komisji Europejskiej przedstawiona w 2012 r. w ramach Pakietu na rzecz zatrudnienia młodzieży (Youth Employment Package).

 

Stanowią one skierowany do państw członkowskich postulat zapewnienia wszystkim młodym ludziom w wieku do 25 lat, którzy nie mają zatrudnienia, ani nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu dobrej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy. Postulat Komisji Europejskiej w sprawie Gwarancji dla młodzieży wprowadza definicję młodzieży NEET (not in employment, education or training) – młodzieży, która nie uczy się, nie pracuje i nie uczestniczy w żadnych formach dokształcania; jest to grupa docelowa Programu.  Za punkt wyjściowy w definiowaniu NEET przyjęto brak jakiejkolwiek aktywności zawodowo-edukacyjnej. Wszystkie te osoby wymagają specjalistycznego wsparcia ze strony Państwa, które docelowo umożliwi im wejście na rynek pracy. Wsparcie tej grupy powinno się zatem koncentrować wokół staży zawodowych, szkoleń i kursów w kierunkach wskazywanych jako zawody deficytowe, wobec których istnieje zapotrzebowanie na rynku pracy. Generalnie, młodzież należy wspierać w taki sposób, aby osiągnąć efekt w postaci podjęcia zatrudnienia, rozpoczęcia dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub praktyki zawodowej. Wsparcie to musi być jednak zróżnicowane w zależności od indywidualnej sytuacji potencjalnego adresata pomocy. Tym samym interwencje pogłębione realizowane przez OHP w zakresie aktywizacji osób z kategorii NEET będą wpisywały się w założenia przedstawione w krajowym Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

 

       

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych


priority_asc
2004-05-31
20
Biuletyn
nr 3/2007
2007-02-02
25
2005-02-18
30
2005-03-09
40
2006-10-26
50
2004-04-05
105
2005-07-18
120
2005-08-12
140
2006-11-27
250
2006-11-20
400